Loading navigation

Gebruiksvoorwaarden consument (eindgebruikers) Campercontact

Op deze pagina vind je onze

Dit zijn de regels die we hanteren voor iedere gebruiker die bij ons een (betaald) account afneemt.

Algemene voorwaarden consument

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Campercontact B.V.

Handelend onder de naam/namen:

Campercontact

Vestigingsadres: 

Oliemolenhof 18A, 3812 PB Amersfoort

Telefoonnummer: +31334677070 

Bereikbaarheid: 

Van Maandag t/m Vrijdag vanaf 08:30 tot 17:00

E-mailadres: info@campercontact.com 

KvK-nummer: 89023455  

Btw-nummer: NL864856027B01     

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:   

   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

g. [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Thuiswinkel Waarborg

Campercontact is aangesloten bij Thuiswinkel.org. Het Thuiswinkel Waarborg geldt bij alle aankopen die je bij ons doet.

Bekijk ons Thuiswinkel-certificaat

Aanvullende voorwaarden consument

Welkom bij Campercontact, het digitale platform voor camperaars die op zoek zijn naar mooie overnachtingslocaties. Het gebruik van Campercontact (zowel de website als app") en de bijbehorende diensten en toepassing (deze website, de toepassing en de bijbehorende diensten samen de "Diensten"), ongeacht of deze toegankelijk zijn via een computer, mobiel apparaat of anderszins, betekent dat wij u wijzen op en met de hieronder geldende gebruiksvoorwaarden. De Diensten zijn eigendom van en worden geleverd door Campercontact ("Bedrijf", "wij" of "ons").

De voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de diensten en verlaat de website onmiddellijk of verwijder de Campercontact app direct van uw mobile device. Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.  Tenzij wij u specifiek op de hoogte stellen, zullen wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. 

Gebruik van het platform 

Het gebruik van het platform van Campercontact is alleen toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om het platform te gebruiken voor enige vorm van commerciële activiteit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Campercontact.   

Copyright en eigendom. Alle op de website campercontact.com afgebeelde of getoonde inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, foto's, beelden, bewegende beelden, geluid en illustraties ("Inhoud"), zijn eigendom van Campercontact, zijn licentiegevers, verkopers, agenten en/of zijn leveranciers van Inhoud.  

De Diensten mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze Diensten beschikbaar worden gesteld. Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de website, mag u locatiegegevens, reviews, andersoortige documenten of content zoals, audio en video op onze website uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden. U mag het materiaal niet wijzigen en u mag geen informatie of werk op de website kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Behalve zoals toegestaan onder de auteursrechtwetten, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op het platform opnieuw gebruikt. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of netwerkcomputeromgeving verboden. U dient zich te houden aan alle toepasselijke binnenlandse en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Het platform Campercontact zijnde de website campercontact.com en tevens de mobiele app (iOs en Android), de Inhoud en alle bijbehorende rechten blijven het exclusieve eigendom van Campercontact of zijn licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. U zult geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen verwijderen van materiaal dat u op dit platform aantreft. 

Handelsmerken 

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van Campercontact die hier worden gebruikt (inclusief, maar niet beperkt tot, de naam Campercontact, het Campercontact-logo, de naam van de website, het ontwerp van de website, apps en alle logo's) (samen de "Merken") zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Campercontact of haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Campercontact mag u op geen enkele wijze gebruikmaken van, kopiëren, reproduceren, herdrukken, uploaden, posten, verzenden, verspreiden of wijzigen van Campercontact's handelsmerken, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op het platform. Het gebruik van Campercontact's handelsmerken op andere digitale platformen zoals websites, mobiele apps of in netwerkcomputeromgevingen is niet toegestaan. Campercontact verbiedt het gebruik van haar handelsmerken als "hot" link naar of vanaf een andere website, tenzij een dergelijke link vooraf is goedgekeurd.

Inzendbeleid voor gebruikersinzendingen 

Campercontact stimuleert leden van het publiek om gebruikersinhoud in te dienen op de digitale community pagina’s die nuttig kunnen zijn voor de gemeenschap ("Gebruikersinzendingen"). Gebruikersinzendingen blijven het intellectuele eigendom van de individuele gebruiker, tenzij anders vermeld Dergelijke Gebruikersinzendingen worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en Campercontact is niet verplicht om de vertrouwelijkheid van informatie in een Gebruikersinzending te handhaven. Door in de toekomst media content in de vorm van bijv. video’s te uploaden naar Campercontact gaat u akkoord met de (service)voorwaarden van het betreffende  social media platform waarbij u deze content via Campercontact bij upload. Denk hierbij bijv. een Youtube of Vimeo. 

Wij moedigen bijdragen van gebruikers aan op ons platform, maar we vragen u rekening te houden met de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om activiteiten te ondernemen die een risico kunnen vormen voor schade, verlies, letsel, ziekte of een misdrijf. U dient geen emotioneel leed te veroorzaken, anderen niet te vernederen, aan te vallen of te bedreigen, privé-eigendommen zonder toestemming te betreden of activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot letsel, dood, schade aan eigendommen of aansprakelijkheid van welke aard dan ook. 

Wij behouden ons het recht voor om bijdragen te weigeren of wijzigen waarvan wij van mening zijn dat ze in strijd zijn met onze voorwaarden of ons reageerbeleid. Als een gebruiker een bijdrage meldt die een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of ons reageerbeleid zou schenden, behouden wij ons het recht voor om te bepalen of een dergelijke schending heeft plaatsgevonden en om dergelijke bijdragen van ons platform te verwijderen. 

Gebruikersreviews 

Wij willen u erop wijzen dat elke gebruikersrecensie op onze website niet de mening van ons bedrijf weergeeft, maar die van de gebruiker die de recensie heeft ingediend. We behouden ons het recht voor om reviews en gerelateerde media en/of gebruikersaccounts te verwijderen die enkele, alle of versies van de volgende criteria schenden: 

 • Beledigende taal, in het bijzonder taal die racisme/bigotisme/haatzaaierij bevat. 
 • Verwijzing naar specifieke persoonlijke informatie in een review - bijv. e-mailadres, geboortedatum, etc. 
 • Negatieve verwijzing naar een persoon met naam of andere identificeerbare informatie. 
 • Geen bewijs, specifieke gegevens of voorbeelden van het gerapporteerde gedrag. 
 • Melding van een specifieke bedreiging van zichzelf of anderen. 
 • Review is duidelijk wartaal of onbegrijpelijk. 
 • Bevat links naar andere webpagina's. 
 • Gaat over de verkeerde plaats. 
 • Beoordeelt de camping niet, maar stuurt een bericht naar het personeel of naar een andere recensent als reactie op een andere recensie. 
 • Recensent geeft duidelijk aan geen kennis te hebben van de camping die hij recenseert, of recensent is niet verbonden aan en heeft geen ervaring uit de eerste hand met de camping die hij recenseert. 
 • Bevat informatie die onder het auteursrecht of handelsmerkbescherming van anderen valt. 
 • Bevat duidelijke reclame of promotionele inhoud. 
 • Er is duidelijk bewijs dat de recensent is gestimuleerd of gedwongen om de recensie te schrijven.

Nauwkeurigheid van informatie: 

Wij streven ernaar om de informatie die via en op de Diensten wordt aangeboden volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Ondanks onze inspanningen kan deze informatie echter af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn.  

Links van derden: 

Van tijd tot tijd kan deze het platform links bevatten naar websites of andere apps die geen eigendom zijn van, beheerd of gecontroleerd worden door Campercontact. Deze (affiliatie) links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u het platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk via een ander platform. Wij onderschrijven, garanderen of geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot andere websites, of enige inhoud, materialen of andere informatie die zich bevindt op of toegankelijk is via andere platformen, of de resultaten die u verkrijgt door het gebruik van andere platformen. Als u besluit andere platformen te bezoeken die aan of van deze platformen zijn gekoppeld, doet u dat geheel op eigen risico. 

Accountregistratie en veiligheid

Om toegang te krijgen tot alle onderdelen van de Diensten, begrijpt u dat u mogelijk een account moet aanmaken. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Diensten, zult u: (a) correcte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf en/of uw bedrijf verstrekken zoals gevraagd in het registratieformulier van de Dienst (dergelijke informatie zijn de "Registratiegegevens") en (b) de Registratiegegevens onderhouden en onmiddellijk bijwerken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Indien u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien het Bedrijf redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft het Bedrijf het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van deze website (of een deel daarvan) te weigeren. U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u kennis krijgt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en het treffen van beveiligingsmaatregelen die het meest geschikt zijn voor uw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens en gerelateerde informatie en inhoud onder bepaalde omstandigheden te verstrekken (zoals in reactie op wettelijke verantwoordelijkheid, wettelijke procedures, bevelen, dagvaardingen of bevelschriften, of om onze rechten, klanten of zaken te beschermen). Houd er rekening mee dat iedereen die toegang heeft tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, toegang heeft tot uw account. U moet dus redelijke maatregelen nemen om deze informatie te beschermen. 

Communicatie  

U gaat ermee akkoord dat u alle mededelingen, overeenkomsten en kennisgevingen die wij in verband met de Diensten verstrekken, elektronisch ontvangt, waaronder per e-mail of notificatie/pushbericht naar de mobiele app die aan uw account is gekoppeld, of door ze op uw account op deze website of anderszins via de Diensten te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U kunt uw toestemming om notificaties/pushberichten te ontvangen te allen tijde intrekken, maar het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van alle of een deel van de Diensten als u deze toestemming intrekt.

Abonnementen 

Om gebruik te maken van de volledige functionaliteiten van het platform van Campercontact, dient u een abonnement af te sluiten. Het abonnement geeft u toegang tot alle diensten en functionaliteiten van Campercontact gedurende de looptijd van het abonnement.  

Aanvullende voorwaarden  

PRO- abonnees. Hoewel u veel van onze Inhoud en Diensten gratis kunt gebruiken, moet u een Campercontact PRO Lidmaatschap ("PRO Lidmaatschap") kopen om volledige toegang te krijgen tot bepaalde premium Inhoud, Diensten en extra voordelen van Campercontact en haar platform. Meer details over de huidige voordelen voor het PRO Lidmaatschap zijn te vinden op campercontact.com/pro. Als u een PRO Lidmaatschap koopt, kunt u altijd details over uw PRO Lidmaatschap bekijken in het gedeelte Accountinformatie van de Service of de accountinformatie in de toepasselijke app store, waar u uw PRO Lidmaatschap ook heeft gekocht, inclusief uw factureringsgegevens en betaalmethoden 

Herroepingsrecht voor Campercontact PRO-gebruikers 

Wanneer je als consument via internet producten of diensten koopt, heb je doorgaans recht op een herroepingsrecht. Dit betekent dat je binnen een bepaalde periode de mogelijkheid hebt om zonder opgaaf van reden de aankoop te ontbinden en het betaalde bedrag terug te ontvangen. Voor Campercontact PRO-gebruikers geldt echter geen herroepingsrecht. 

Dit komt omdat Campercontact PRO een digitale dienstverlening is die direct beschikbaar is na betaling. Het herroepingsrecht geldt alleen voor producten die fysiek geleverd worden of diensten die pas later geleverd worden. Aangezien Campercontact PRO direct toegang geeft tot alle premium functies, kan het herroepingsrecht niet toegepast worden. 

Betaling 

Als er kosten van toepassing zijn op uw PRO Lidmaatschap bij Campercontact, dan worden deze in rekening gebracht via de betaalmethode die u bij uw eerste inschrijving heeft opgegeven. Als uw PRO Lidmaatschap automatisch wordt verlengd, zullen de betalingen voor uw PRO Lidmaatschap automatisch op de eerste dag van elke nieuwe abonnementsperiode tegen de dan geldende prijs/prijzen worden geïnd (tenzij wij u op de hoogte hebben gesteld van een prijswijziging).

Prijzen die Campercontact toont zijn inclusief btw.

Indien een betaling niet succesvol wordt voldaan, omdat uw betaalmethode is verlopen, u onvoldoende saldo heeft, of anderszins, en u uw betaalmethode niet wijzigt of uw PRO Lidmaatschap opzegt, kunnen wij uw toegang tot uw PRO Lidmaatschap opschorten totdat wij (of de betreffende derde partij) een geldige betaalmethode hebben verkregen. Wanneer u uw betalingsmethode in uw Accountinformatie bijwerkt, machtigt u ons om de bijgewerkte betalingsmethode in rekening te brengen voor uw PRO Lidmaatschap en blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Dit kan resulteren in een wijziging van uw betalingsdata of abonnementsperiode. 

Wij behouden ons het recht voor om de datum waarop wij u belasten te wijzigen als uw betalingsmethode niet met succes is geautoriseerd of als de verlengingsdatum van uw abonnement niet in een bepaalde maand valt, bijvoorbeeld, als u gewoonlijk op de 30e van elke maand wordt belast, wordt u in februari op de 28e belast. Wij maken gebruik van andere bedrijven, agenten of contractanten om creditcardtransacties of andere betalingsmethoden te verwerken. Voor sommige betalingsmethoden kan de betreffende uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen. Lokale belastingen en kosten kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. U bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn. Neem contact op met uw betalingsprovider voor meer informatie. Als u zich abonneert op een PRO Lidmaatschap dat begint met een gratis toegangsperiode, of als u gebruik maakt van een promotionele aanbieding waarvoor u uw betalingsgegevens moet verstrekken, kan een betaling door uw bank worden geautoriseerd wanneer uw gratis toegangsperiode of promotionele aanbieding begint, maar er zal door ons geen betaling worden verricht voor deze gratis toegangsperiode of voor deze promotionele aanbiedingsperiode. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit uw beschikbare saldo of kredietlimiet kan beïnvloeden. 

Bepaalde soorten PRO Lidmaatschappen worden automatisch verlengd tenzij u uw abonnement voor de volgende verlengingsdatum opzegt. 

Wij kunnen de prijs van uw PRO Lidmaatschap van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet eerder dan 30 dagen na kennisgeving aan u van toepassing zijn. Wij zullen u laten weten op welke datum een prijswijziging van kracht wordt, maar in ieder geval zal een dergelijke prijswijziging pas bij uw volgende abonnementsverlenging van invloed zijn. Als je een PRO Lidmaatschap hebt gekocht via een van onze derde partners, zullen prijswijzigingen onderworpen zijn aan de voorwaarden van die derde partij. Als wij u op de hoogte stellen van een prijswijziging en u uw PRO Lidmaatschap niet wilt voortzetten tegen de nieuwe abonnementsprijs, kunt u uw PRO Lidmaatschap opzeggen: (i) voor het begin van de volgende abonnementsperiode; of (ii) op elk moment voordat de prijswijziging van kracht wordt door ons een kennisgeving te sturen naar info@campercontact.com. 

U kunt uw PRO Lidmaatschap opzeggen voor het einde van de huidige abonnementsperiode en, tenzij wij u anders vertellen, zal de opzegging van kracht worden aan het einde van de huidige abonnementsperiode. Dit betekent dat als u een deel van een abonnementsperiode achter de rug heeft, u uw PRO Lidmaatschap kunt blijven gebruiken tot het einde van de huidige abonnementsperiode. Als u zich via een derde partij (bijvoorbeeld via één van onze partners of via een app store) heeft aangemeld voor een PRO Lidmaatschap en u wilt uw abonnement opzeggen, dan moet u dit via die derde partij doen. U moet bijvoorbeeld uw account bij een derde partij bezoeken en de automatische verlenging voor Campercontact uitschakelen. 

Betalingen worden niet terugbetaald en er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte factureringsperioden. Op elk moment, en om welke reden dan ook, kunnen we een terugbetaling, korting of andere tegenprestatie leveren aan sommige of al onze abonnees. Als wij dit om welke reden dan ook doen, betekent dit niet dat wij verplicht zijn dit opnieuw te doen, zelfs niet in dezelfde omstandigheden. Als u zich via een derde partij (bijvoorbeeld via een van onze partners of via een app store) heeft aangemeld voor een PRO Lidmaatschap en u ondervindt problemen met facturering of betalingen, neem dan contact op met die derde partij met betrekking tot eventuele terugbetalingen of kredieten met betrekking tot uw PRO Lidmaatschap in overeenstemming met de voorwaarden van die derde partij. 

Aansprakelijkheid 

Campercontact is geen partij bij de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder van een camperlocatie of reserveringssysteem. Campercontact bemiddelt enkel bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Campercontact is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst. Eventuele klachten over de overeenkomst dienen dan ook rechtstreeks aan de aanbieder gericht te worden   

Campercontact werkt samen met reserveringsdiensten voor camperlocaties die niet onder ons beheer vallen. Via deze reserveringsdiensten kunnen camperlocaties beschikbaar worden gesteld en gereserveerd worden door kampeerders. Deze camperlocaties worden aangeboden door de eigenaren van de locaties via de reserveringsdiensten. U kunt als ongeregistreerde bezoeker van onze Diensten camperlocaties bekijken, maar als u een camperlocatie wilt aanbieden of reserveren via de reserveringsdiensten, dient u eerst een account bij ons aan te maken. Campercontact krijgt waar mogelijk een vergoeding voor het beschikbaar maken van deze reserveringen.  

Het is belangrijk om te begrijpen dat Campercontact de reserveringsdiensten voor camperlocaties uitsluitend beschikbaar stelt als een digitaal platform voor camperlocatie-eigenaren en kampeerders om rechtstreeks met elkaar reserveringen van camperlocaties te regelen. Wij zijn geen eigenaar of exploitant van camperlocaties. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze verantwoordelijkheden beperkt tot het faciliteren van de beschikbaarheid van de reserveringsdiensten voor camper/kampeerlocaties. 

Wij willen u erop wijzen dat de reserveringsdiensten voor camperlocaties bedoeld zijn om camperlocatie-eigenaren en kampeerders in staat te stellen rechtstreeks met elkaar camperlocaties te (ver)huren. Wij hebben geen controle over de inhoud van de advertenties, noch over de staat, wettigheid of geschiktheid van de camperlocaties, of het gedrag van de camperlocatie-eigenaren of kampeerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot alle aanbiedingen en camperlocaties. Dientengevolge zal elke verhuur op eigen risico van de huurder plaatsvinden. 

Wijzigingen 

Campercontact behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht vanaf het moment dat ze op het platform van Campercontact worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u geen gebruik meer te maken van de diensten van Campercontact. 

Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  

Contact  

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van het platform van Campercontact, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Campercontact via het contactformulier op het platform of via info@campercontact.com. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen aan het Europees ODR Platform.

Copyright kennisgeving. Alle Site-ontwerp, graphics, tekstselecties, arrangementen en alle software zijn Copyright © 2023, Campercontact. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

De voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.